เกี่ยวกับสาขาวิชา

|Hacked by Arshia Danger|

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  และศึกษาวิจัยส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

        ผลกระทบจากการพัฒนาทางชุมชน สังคมและวัฒนธรรม  มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย  และมุ่งธำรงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งดีและมีคุณธรรมเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่กำลังขยายตัว  จึงเป็นช่องทางการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรมและค่านิยมของคนเปลี่ยนไป   การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ  โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารและสังคมภายใต้วัฒนธรรมไทย  โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยี มีความรู้และทักษะในด้านการจัดการเทคโนโลยี ด้านการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตองค์ความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำในการวิจัย 

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์