เกี่ยวกับสาขาวิชา

|Hacked by Arshia Danger|

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย นายนิสสัย เวชชาชีวะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีประกาศจัดตั้ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หรือ ICT สู่ชุมชน โดยดำเนินการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์