การอบรมสัมมนา STEM Education for Ph.D Research วันที่ 30 เมษายน 2559

Image

การอบรมสัมมนา STEM Education for Ph.D Research จากครูผู้สอนที่ได้รับรางวัล ทั้งในและต่างประเทศ วันที่ 30 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ทางไกลฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

.

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์