ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา STEM Education for Ph.D Research วันที่ 30 เมษายน 2559