ภาพกิจกรรมสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559