ภาพกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับประรริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยี วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559