ภาพกิจกรรมการอบรม Data Mining สำหรับอาจารย์และบุคลากร วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559