ภาพกิจกรรมการบรรยายเรื่อง แนวทางการทำดุษฎีนิพนธ์ โดย รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง วันที่ 27 ธันวาคม 2558