รายชื่อศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ระดับ
Barnypok 43506 71216032256 ปริญญาตรี
JimmiXzSq 456959 94338389154 ปริญญาตรี
JimmiXzSq 6260 67777077624 ปริญญาตรี
Barnypok 3283 85675386734 ปริญญาโท
JimmiXzSq 51742 67706525686 ปริญญาโท
น.ส.กาญจนา ดงสงคราม 578270080101 578270080101@rmu.ac.th 0828522565 ปริญญาโท
น.ส.ศรีวิไล นิราราช 578270080103 578270080103@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
น.ส.อารดา สุทธิไชยา 588270080106 588270080106@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายธนทรัพย์ ตนะทิพย์ 588070080102 588070080102@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายพฤกษ์ คงบุญ 578270080109 578270080109@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายพลวัฒน์ อัฐนาค 578270080106 ponlawat.atk@gmail.com 043020227 ปริญญาโท
นายภัทรพงษ์ อักษร 588270080103 588270080103@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายภาสกร ธนศิระธรรม 588270080102 588270080102@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายสุขแสง คูกนก 578070080104 578070080104@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์