รายชื่อศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ระดับ
Barnypok 43506 71216032256 ปริญญาตรี
JimmiNu 65461 16560462212 ปริญญาตรี
JimmiXzSq 456959 94338389154 ปริญญาตรี
JimmiXzSq 6260 67777077624 ปริญญาตรี
Barnypok 3283 85675386734 ปริญญาโท
JimmiNu 884350 52831219028 ปริญญาโท
JimmiXzSq 51742 67706525686 ปริญญาโท
น.ส.กาญจนา ดงสงคราม 578270080101 578270080101@rmu.ac.th 0828522565 ปริญญาโท
น.ส.ศรีวิไล นิราราช 578270080103 578270080103@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
น.ส.อารดา สุทธิไชยา 588270080106 588270080106@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายธนทรัพย์ ตนะทิพย์ 588070080102 588070080102@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายพฤกษ์ คงบุญ 578270080109 578270080109@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายพลวัฒน์ อัฐนาค 578270080106 ponlawat.atk@gmail.com 043020227 ปริญญาโท
นายภัทรพงษ์ อักษร 588270080103 588270080103@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายภาสกร ธนศิระธรรม 588270080102 588270080102@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท
นายสุขแสง คูกนก 578070080104 578070080104@rmu.ac.th 043721919 ปริญญาโท

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์