รายชื่อศิษย์เก่า

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ระดับ
Barnypok 13700 99417003993 ปริญญาตรี
Barnypok 324638 63208229232 ปริญญาตรี
Barnypok 799968 52299419977 ปริญญาตรี
Barnypok 4958 99593626324 ปริญญาโท
JimmiXzSw 2218 77659947845 ปริญญาโท
นางสาวกาญจนา ดงสงคราม 578270080101 kanjana.do@rmu.ac.th 082-8522565 ปริญญาโท
นายพลวัฒน์ อัฐนาค 578270080106 ponlawat.atk@gmail.com 043020227 ปริญญาโท
อนุกูล บุตรพรม 555555555 anukulbut@std.rmu.ac.th 0855655395 ปริญญาโท
นางสาวศรีวิไล นิราราช 578270080103 Nirarach.s@gmail.com 0807551423 ปริญญาเอก
นางสาวศรีวิไล นิราราช 578270080103 Nirarach.s@gmail.com 0807551423 ปริญญาเอก
นางสาวศรีวิไล นิราราช 578270080103 Nirarach.s@gmail.com 0807551423 ปริญญาเอก
นางสาวศรีวิไล นิราราช 578270080103 Nirarach.s@gmail.com 0807551423 ปริญญาเอก
นางสาวศรีวิไล นิราราช 578270080103 Nirarach.s@gmail.com 0807551423 ปริญญาเอก
นางสาวศรีวิไล นิราราช 578270080103 Nirarach.s@gmail.com 0807551423 ปริญญาเอก

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์