ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารพระวรุณ

ภาพกิจกรรม

000 [ 23/09/2017 ] คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี และ ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 [ 13/05/2017 ] การอบรม Data Mining สำหรับอาจารย์และบุคลากร วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 [ 02/11/2016 ] กิจกรรมส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับประรริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยี วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 [ 02/11/2016 ] สัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยี ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559 [ 02/11/2016 ] การอบรมสัมมนา STEM Education for Ph.D Research วันที่ 30 เมษายน 2559 [ 02/11/2016 ] การบรรยายเรื่อง แนวทางการทำดุษฎีนิพนธ์ โดย รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง วันที่ 27 ธันวาคม 2558 [ 11/09/2016 ]