หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรและรหัส

ภาษาไทย          : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต           สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ      : Master of Science Program in Technology Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)       : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ชื่อย่อ (ไทย)        : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Master of Science (Technology Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : M.Sc. (Technology Management)

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รูปแบบของหลักสูตร  เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

                                      (TQF) ระดับที่ 4 ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 

             จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต

 

บริการสนับสนุนการศึกษา

 

บริการถ่ายเอกสารและการทำสำเนา

 

บริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

บริการตู้แช่ เครื่องดื่น น้ำ เครื่องชงกาแฟ

 

บริการรถรับส่ง

 

บริการรถมอเตอร์ไซค์ จักรยาน

 

บริการด้านการดูแลสุขภาพ

 

บริการที่พัก บ้านพัก

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์