หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตรและรหัส

ภาษาไทย          : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ      : Philosophy of Doctor Program in Technology Management

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)       : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

ชื่อย่อ (ไทย)        : ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  : Philosophy of Doctor (Technology Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   : Ph.D. (Technology Management)

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รูปแบบของหลักสูตร  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก  หลักสูตร 3 ปี  (TQF)

                                      

             จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต  

 

 

บริการสนับสนุนการศึกษา

 

บริการถ่ายเอกสารและการทำสำเนา

 

บริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

บริการตู้แช่ เครื่องดื่น น้ำ เครื่องชงกาแฟ

 

บริการรถรับส่ง

 

บริการรถมอเตอร์ไซค์ จักรยาน

 

บริการด้านการดูแลสุขภาพ

 

บริการที่พัก บ้านพัก

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์