งานวิจัย

Resource id #7
ปี ชื่องานวิจัย บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน ดาวน์โหลด
2559 การเผยแพร่เทคโนโลยี Google Application สู่การเรียนรู้ของชุมชน รายวิชาการจัดการเทคโนโลยี บทคัดย่อ วรปภา อารีราษฎร์ ดาวน์โหลด
2559 การเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สาระการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับครู บทคัดย่อ วรปภา อารีราษฎร์ ดาวน์โหลด
2559 การบูรณางานศิลปวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการโดยใช้สื่อไอซีที บทคัดย่อ วรปภา อารีราษฎร์ ดาวน์โหลด
2559 การพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการให้บริการโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทคัดย่อ วรปภา อารีราษฎร์ ดาวน์โหลด
2559 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบชุดการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บทคัดย่อ ภาสกร ธนศิระธรรม ดาวน์โหลด