งานวิจัย

Resource id #7
ปี ชื่องานวิจัย บทคัดย่อ เจ้าของผลงาน ดาวน์โหลด
2559 เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดีของครูชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูออนไลน์ บทคัดย่อ สมัย สลักศิลป์ ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม บทคัดย่อ อภิชาติ เหล็กดี ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการการใช้ระบบ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน บทคัดย่อ กาญจนา ดงสงคราม ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา บทคัดย่อ เอก กนกพิชญ์กุล ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา บทคัดย่อ เอก กนกพิชญ์กุล ดาวน์โหลด
2559 การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อน โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล บทคัดย่อ วีรศักดิ์ ฟองเงิน ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บทคัดย่อ ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ ดาวน์โหลด
2559 ผลการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในรายวิชาไฟฟ้า โดยใช้กระบวนการแบบสะเต็มศึกษา บทคัดย่อ เกียรติศักดิ์ โคกลือชา ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาปัจจัยที่มีต่อการจัดหลักสูตรอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บทคัดย่อ พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาบริบทการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา บทคัดย่อ พัชราวดี สุตะโคตร ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม บทคัดย่อ ศิคริษฐ์ คุณชมภู ดาวน์โหลด
2559 การวิเคราะห์เทคนิคการพยากรณ์การแนะแนวอาชีพสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล บทคัดย่อ สำราญ วานนท์ ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาบริบทและความต้องการในการดำเนินการออกแนะแนวการศึกษาต่อของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทคัดย่อ กนิษฐา อินธิชิต ดาวน์โหลด
2559 ผลการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว สำหรับการจัดกิจกรรมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กระบวนการสะเต็มศึกษา บทคัดย่อ วินิตย์ พิชพันธ์ ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาบริบท ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบธุรกิจชุมชน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง บทคัดย่อ มาย วงค์ทา ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาสภาพและความต้องการคุณลักษณะสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัจ บทคัดย่อ ไพศาล ดาแร่ ดาวน์โหลด
2559 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้โมบายเลิร์นนิ่งด้วยเทคนิคสเปซรีพิททิชั่น บทคัดย่อ ชายแดน มิ่งเมือง ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาบริบทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บทคัดย่อ ธนกฤต วิชัยวงษ์ ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีต่อธุรกิจเทคโนโลยีเทคสตาร์ทอัพ บทคัดย่อ หทัยรัตน์ หอมไกรลาศ ดาวน์โหลด
2559 ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อองค์ประกอบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแบบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา บทคัดย่อ อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการใช้สื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนในโรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ บทคัดย่อ เอกพล พลเยี่ยม ดาวน์โหลด
2559 การศึกษากิจกรรมขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ บทคัดย่อ กาญจนา แซ่เฮ้ง ดาวน์โหลด
2559 การศึกษาองค์ประกอบเว็บไซต์การบริหารการจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ บทคัดย่อ อรรถสิทธิ์ คำภูดี ดาวน์โหลด
2559 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว บทคัดย่อ ณัฐพงศ์ พลสยม ดาวน์โหลด
2559 ผลการศึกษาการยอมรับเว็บไซต์ต้นแบบสำหรับหน่วยงานทางการศึกษา บทคัดย่อ ภัทรพงษ์ อักษร ดาวน์โหลด