นักศึกษาปริญญาเอก

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา อีเมล เบอร์โทรศัพท์
นางสาวกาญจนา ดงสงคราม 589270080201 nukanna1011@gmail.com 082-8522565
นางสาวรดาฐิติรัตน์ ทิพย์ชัย 589270080202 itrmu2551@gmail.com 043020227
นางสาวสาธกา ตาลชัย 589270080203 noksaket@hotmail.com 098-5841430
นายกฤษดา หินเธาว์ 589270080204 ikapook@hotmail.com 083-6617868
นายกสินธุ์ สายเกษม 589270080205 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายณัฐพงศ์ พลสยม 589270080206 ponsayom@gmail.com 085-7416711
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล 589270080207 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายพลวัฒน์ อัฐนาค 589270080208 ponlawat_atk@gmail.com 831467222
นายภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ 589270080209 panuwat_u@yahoo.co.th 086-6312255
นายรักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์ 589270080210 orrn511@gmail.com 080-4911115
นายวีรศักดิ์ ฟองเงิน 589270080211 weerasak_i@hotmail.com 081-673180
นายศิคริษฐ์ คุณชมภู 589270080212 Dr.2nick@hotmail.com 086-4314817
นายสมัย สลักศิลป์ 589270080213 salaksilp@hotmail.com 081-7087257
นายสำราญ วานนท์ 589270080214 samranwanon@gmail.com 081-5529248
นายอภิชาติ เหล็กดี 589270080215 pugan31@gmail.com 0850575001
นางอุมาภรณ์ เหล็กดี 589270080216 torfun_31@hotmail.com 084-6041437
นายเอก กนกพิชญ์กุล 589270080217 eak7281@gmail.com 091-8587281
นางณัฐชานันท์ ศิริจันทรานนท์ 589270080218 orrn511@gmail.com 089-6667545
นายทวิร โตวิชัย 589270080219 itrmu2551@gmail.com 091-4799409
นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ 589270080220 maytawat_tone@hotmail.com 089-4344347
นายกีรติ ทองเนตร 589270080221 momo_rx@hotmail.com 084-0345444
นายฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล 589270080222 chuttrapee.p@nrru.ac.th 081-5475077
นายอิทธิพัทธ์ หอมสุวรรณ 589270080223 ittipatt.hw@gmail.com 081-9033398
นายนราธิป ทองปาน 589270080224 Mrbombey.th@gmail.com 091-0619968
นายธนาธิศย์ หงษ์ทอง 589270080225 itrmu2551@gmail.com 043020227
นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ 589270080226 itrmu2551@gmail.com 043020227
นางสาวพัชราวดี สุตะโคตร 589270080227 motszadee2015@gmail.com 087-0109791
นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชา 589270080228 arsenaltee@gmail.com 093-3423177
นางสาวกนิษฐา อินธิชิต 599270080101 599270080101@rmu.ac.th 0812663986
นายเอกพล พลเยี่ยม 599270080102 599270080102@rmu.ac.th 0982125480
นายคำสิงห์ พิบูลภักดี 599270080103 599270080103@rmu.ac.th 0850084318
นายชายแดน มิ่งเมือง 599270080104 599270080104@rmu.ac.th 0864549818
นายณวัฒน์ นันทะเสน 599270080105 599270080105@rmu.ac.th 0829614998
นายธเนศ ยืนสุข 599270080106 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายวินัย โกหลำ 599270080107 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายวินิตย์ พิชพันธ์ 599270080108 599270080108@rmu.ac.th 0895732277
นางหทัยรัตน์ เทียบแสง 599270080109 599270080109@rmu.ac.th 0933204983
นายอุดมศักดิ์ พิมพาศรี 599270080110 udomsak.pi@rmu.ac.com 0813913816

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์