นักศึกษาปริญญาโท

ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา อีเมล เบอร์โทรศัพท์
นายธนทรัพย์ ตนะทิพย์ 588070080102 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายอนันตพล ยาทองไชย 588070080103 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายกาญจนภาษณ์ มาตบุรม 588270080101 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายภาสกร ธนศิระธรรม 588270080102 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายภัทรพงษ์ อักษร 588270080103 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายธวัชชัย ระตะขันธ์ 588270080104 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายปัญวัฒน์ พิมพ์สิม 588270080105 itrmu2551@gmail.com 043020227
นางสาวอารดา สุทธิไชยา 588270080106 itrmu2551@gmail.com 043020227
นางสาวชยาพร พลภูงา 588270080201 itrmu2551@gmail.com 043020227
นางสาวยุพาพร ดวงชารี 588270080202 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายชัยวุฒิ ศรีสวัสดิ์ 588270080203 itrmu2551@gmail.com 043020227
นางสาวกาญจนา แซ่เฮ้ง 598270080101 598270080101@rmu.ac.th 0626386831
นางสาวปภัชญา พันธุ์ขันธ์ 598270080102 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายมนตรี แสงวงค์ 598270080103 itrmu2551@gmail.com 043020227
นายอรรถสิทธิ์ คำภูดี 598270080104 598270080104@rmu.ac.th 043020227

สายตรงคณบดี

ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์