ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

ตำแหน่ง:
ประธานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
E-Mail:
dr.worapapha@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0819745464
เว็บไซต์:
http://drpisutta.arreerard.com/
ดร.นิรุติ ไล้รักษา

ดร.นิรุติ ไล้รักษา

ตำแหน่ง:
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
E-Mail:
lairaksa.n@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0813454069
เว็บไซต์:
-
ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน

ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน

ตำแหน่ง:
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
E-Mail:
bodeen.k@thaiairways.com
เบอร์โทรศัพท์:
0896833419
เว็บไซต์:
-
ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ดร.เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ตำแหน่ง:
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
E-Mail:
padejp@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0875541888
เว็บไซต์:
-
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

ตำแหน่ง:
คณะกรรมการประจำหลักสูตร
E-Mail:
Dr.tharach@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0819745469
เว็บไซต์:
-
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

ดร.ธวัชชัย สหพงษ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์ผู้สอน
E-Mail:
tone302@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0885639336
เว็บไซต์:
-
ดร.อภิดา รุณวาทย์

ดร.อภิดา รุณวาทย์

ตำแหน่ง:
อาจารย์ผู้สอน
E-Mail:
orapida@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0812626828
เว็บไซต์:
-
ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ตำแหน่ง:
อาจารย์ผู้สอน
E-Mail:
pugan31@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0850575001
เว็บไซต์:
-
ดร.ชนะชัย อวนวัง

ดร.ชนะชัย อวนวัง

ตำแหน่ง:
อาจารย์ผู้สอน
E-Mail:
arjanbung@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0885615780
เว็บไซต์:
-
ดร.วีระพน ภานุรักษ์

ดร.วีระพน ภานุรักษ์

ตำแหน่ง:
อาจารย์ผู้สอน
E-Mail:
panurag@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0885632966
เว็บไซต์:
-
ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

ดร.ณัฐพงษ์ พระลับรักษา

ตำแหน่ง:
อาจารย์ผู้สอน
E-Mail:
nasthapong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0885638732
เว็บไซต์:
-
ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

ตำแหน่ง:
อาจารย์ผู้สอน
E-Mail:
piyasak_t@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์:
0850038519
เว็บไซต์:
-